Học chấm cứu bấm huyệt không phải dễ
Blog

Học châm cứu bấm huyệt

Học châm cứu bấm huyệt không phải là điều dễ dàng. Bởi châm cứu và bấm huyệt yêu cầu không chỉ là sự am tường về vị trí các huyệt đạo, tác dụng của từng huyệt đạo đối với cơ thể, cách thức thực hiện… mà người thực hiện còn cần có thần kinh vững […]